O ABRUKO

Historia

ABRUKO to Spółka z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
Dawniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
powstała 1983 roku.
 
Początkowo Spółka działała w branży komunalnej m.in oczyszczanie miasta , odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Od 1992 roku nastapił nowy etap rozwoju firmy i zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej oraz zwiekszyła swój zakres działalności.
 
Obecnie firma działa pod nazwą  ABRUKO Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy     i remontów nawierzchni drogowych, projektowania i aranżacji przestrzeni publicznej, pielęgnacji zieleni,oczyszczania miasta. Ponadto zarządza wieżą widokową Domu Rybaka oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,a od roku 2011 administruje Cmentarzem komunalnym we Władysławowie.
 

Władze firmy

I. Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy: Gmina Miasta Władysławowa 100%

II. Rada Nadzorcza

 • Maciej Urbański - przewodniczący
 • Bogusław Pustelnik - członek
 • Justyna Bożek  - członek
 • Waldemar Rutha - członek


III. Zarząd

Prezes Zarządu - Tomasz Lenkiewicz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

2018-11-08 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, że 12 listopada 2018 r. odbiór odpadów odbywa się bez zmian.

badanieabruko

2017-10-27 ▪ Ogłoszenie

Władysławowo 27 październik 2017

 

 

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Sp. z o. o.
za okres  01.01.2017 r - 31.12.2017 r.

Badanie powinno być zakończone do 30 marca 2018 r., włącznie
z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo

do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru
(decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”

 

ziele

2017-03-14 ▪ Ogłoszenie

Dział Zieleni Spółki  Abruko zaprasza do składania ofert na roślinność.

sprzedazvolskwagenbus

2017-02-17 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki Abruko zaprasza do składania ofert na zakup
VOLKSWAGENA TRANSPORTER T5 TDI MULTIVAN COMFORTLINE.

lokaldowynajciawiea

2017-02-14 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spólki Abruko Sp. z o.o. zaprasza do wynajmu lokalu na wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie.

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 24-12-2016 PSZOK jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

ogoszenienasrawozdaniefinansowe2016

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

zmianaogloszenianadzierzawenieruchomosciuljantaro

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

ZMIANA OGŁOSZENIA. Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenienadzierzawenieruchomosciuljantarowajaogloszeniejantarowa

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71/6 o powierzchni 1 012 m² położonej w Jastrzębiej Górze przy ulicy Jantarowej.

ogloszenieskuterwodny

2017-01-04 ▪ Ogłoszenie

Zarząd Spółki ABRUKO zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na zakup skutera wodnego FX140. Szczegóły w załączniku. 

AKTUALNOŚCI / PRZETARGI ABRUKO PLUS

1ogoszenieoudzieleniuzamwienia09102018

2018-10-09 ▪ Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. – ZP/02/2018.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

4ogoszenieoudzieleniuzamwieniauniewanieniepostpowania3zawiadomieniesiwz2ogloszenie1

2018-08-14 ▪ Przetarg

Przetarg
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.”

 
Termin składania: 29.08.2018 r. do godz. 10:00.


1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania.

ogoszenieoudzieleniuzamwienia090420185zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszej190320184informacjazotwarciaofert05032018modyfikacjasiwzzdnia160220182swizzp01201815021ogoszenieozamowieniu1502

2018-02-15 ▪ Przetarg

Przetarg
„Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018”.

 
Termin składania: 05.03.2018 r. do godz. 10:00.
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

4. Informacja z otwarcia ofert 05.03.2018

5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.03.2018

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.04.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r4zawiadomienieowyborzeofertynajkorzystniejszejzdnia03012018r3informacjazotwarciaofert29122017swizzp06a201721122017ogoszenieozamwieniu2112

2017-12-21 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.01.2018 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

5zawiadomienieouniewanieniupostpowaniazdnia03012018rlistapytaniodp22122017listapytaniodpowiedziswiz18122017siwzzp0820171812ogoszenieozamwieniu1812

2017-12-18 ▪ Przetarg

Dostawa dla ABRUKO PLUS Sp. z o.o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym oraz szczotki do usuwania odrostów – odchwaszczarka ciągnikowa.

 

 

 

Termin składania: 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Lista pytań i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.12.2017 r.

4. Lista pytań i odpowiedzi z dnia 22.12.2017 r.

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 03.01.2018 r.

ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia01022018r6zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220175informacjazotwarciaofert2812szczegowaspecyfikacjatechniczna1212kosztorysofertowy1212siwzzp0720171212ogoszenieozamwieniu1212

2017-12-12 ▪ Przetarg

„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów,
ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.02.2018 r.

zawiadomienieouniewanieniupostpowania21012informacjazotwarciaofert15122017ogoszenieodpadyswiz2018

2017-11-30 ▪ Przetarg

PRZETARG:

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń  grudzień 2018 r.”

 

Termin składania: 15.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2017 r.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2017 r.

9ogoszenieoudzieleniuzamwieniazdnia03022018r8zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty291220177informacjazotwarciaofert28125instrukcjawypenianiajednolitegodok4jedz3formularzcenowyzaczniknr2dosiwz2siwzzp0520171ogoszenieozamowieniu

2017-11-21 ▪ Przetarg

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

Termin składania: 28.12.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 3a do SIWZ.

6. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.12.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.12.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.02.2018 r.

badanieabrukoplus

2017-10-27 ▪ Ogłoszenie

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ABRUKO PLUS Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

 

Zarząd  Spółki Abruko Plus zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Abruko Plus Sp. z o. o.
za okres  01.01.2017 r - 31.12.2017 r.

Badanie powinno być zakończone do 30 marca 2018 r., włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

 

Termin i miejsce składania ofert:

W siedzibie Spółki w sekretariacie ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo
 do dnia 08.11.2017 r. do godz. 10:00. 

 

Oferty należy składać lub przesyłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje
data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„ Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”

5ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieowyborzeoferty43infzotwarciaofertogoszenieozamwieniuodpadysiwzodpady

2017-07-25 ▪ Przetarg

„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie

sierpień – grudzień 2017 r.”

 

 

Termin składania: 02.08.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017 r.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.08.2017 r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.08.2017 r.

 

 

2017-05-17 ▪ Ogłoszenie

ABRUKO PLUS Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty cenowej netto i brutto na dostawę  fabrycznie nowej dmuchawy Sthil  model BR 700
z uchwytem oburęcznym.

Termin realizacji zamówienia do 31 maja 2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) uwzględniająca dostawę przedmiotu zapytania do firmy Abruko Plus Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo – 100% ceny.

Termin płatności 60 dni.
 

 

Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki ABRUKO PLUS Sp. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: plus@abruko.pl      
do godziny 12.00  19 maja 2017 r.

 


 

5ogoszenieoudzieleniuzawiadomienieowyborzeofertyinformacjazotwarciaofertogoszenieozamwieniusiwzkapieliska

2017-05-09 ▪ Przetarg

 

Organizacja i prowadzenie kąpielisk strzeżonych oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Władysławowo w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2017”.

Termin składania: 18.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Informacja z otwarcia z ofert z dnia 18.05.2017.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.05.2017 r.

5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.06.2017 r.

 

 

9ogoszenie8zawiadomienieowyborzeofertyinfzotwarciaofert13062017modyfikacjasiwzogoszenieozamwieniusiwzjedzinstrukcjajedz

2017-05-05 ▪ Przetarg

 

 

„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą

na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. 

zadań  własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

 

 

Termin składania: 13.06.2017 r. do godz. 10:00.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. JEDZ - STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu: JEDZ - załącznik nr 2a do SIWZ.

5. JEDZ do zaimportowania.  

Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego przez następującą stronę internetową:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

W tym celu należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik w formacie XML o nazwie JEDZ do zaimportowania i zapisać go na dysku twardym;

- wejść na stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

- wybrać odpowiednią wersję językową;

- wybrać opcję „jestem Wykonawcą”;

- zaimportować pobrany wcześniej plik;

- wypełnić formularz i zapisać na dysku;

- wydrukować, podpisać i dołączyć do oferty.

6. Modyfikacja SIWZ z dnia 22.05.2017 r.

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.06.2017 r.

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22.06.2017 r.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.07.2017 r.

7ogoszenieoudzieleniuzamwieniazawiadomienieinfzotwarciaofertogoszenieozamwieniu1505zaczniknr9zaczniknr10siwz

2017-04-28 ▪ Przetarg

 
Władysławowo: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, placów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo 

Termin składania: 15.05.2017 r. do godz. 10:00.

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna

5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.05.2017 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

Usługi komunalne

 

Odbiór odpadów z nieruchomości gminy Władysławowo i Jastarnia

Obsługa komunalna gminy Władysławowo

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Hapaniuk
tel. 58 674-01-85
e-mail:  tomekhap@abruko.pl

 

INWESTYCJE

Realizujemy roboty na terenie województwa pomorskiego dla inwestora publicznego, a także indywidualnego.

Specjalizujemy sie w układaniu nawierzchni drogowych z elementami betonowych prefabrykantów tj. kostka brukowa, płyty, itp.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Realizujemy prace w branżach:

 • konserwacja dróg,
 • remont i budowa nawierzchni (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów),
 • modernizacja infrastruktury drogowej,
 • prace brukarskie z kostki betonowej i kamiennej,
 • budowa elementów tzw. "małej architektury", ogrodzenia,
 • budowa ciągów pieszych z drzewa i tworzywa sztucznego.

Budowa infrastruktury drogowej budownictwa:

 • wykonywanie robót towarzyszących: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, elektoroenergetycznej (budowa lub przebudowa linii energetycznej, oświetlenia ulicznego).

Zapraszamy do współpracy:

tel. 58 674 11 41 wew. 6

e- mail: drogi@abruko.pl; inwestycje@abruko.pl
 

 

ZIELEŃ

Zieleń i mała architektura

 • koszenie trawników parkowych i dywanowych,
 • koszenie boisk sportowych,
 • zakładanie trawników siewem,
 • przycinki sanitarne drzew, krzewów,
 • cięcia formujące żywopłoty,
 • wycinki drzew, krzewów,
 • sadzenie drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych
 • frezownie pni drzew,
 • dekoracja miasta na różne okoliczności i święta,
 • montaż, demontaż, remonty elementów małej architektury,
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Dysponujemy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz odpowiednimi zasobami niezbędnymi do wykonywania zamówień w zakresie zieleni miejskiej i małej architektury. Prace wykonujemy solidnie, rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy do współpracy.

tel. 58 674-01-85
e-mail: zielen@abruko.pl

CMENTARZ KOMUNALNY

 

Strona internetowa Cmentarza Komunalnego we Władysławowie: www.cmentarz.wladyslawowo.pl

Biuro zarządu Cmentarza Komunalnego znajduje się we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-00 do 14-00. Cmentarzem Komunalnym obejmuje:

 • prowadzenie gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
 • pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym cennikiem i przekazywanie ich Zamawiającemu,
 • ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
 • prowadzenie dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

    a) ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
    b) alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu
    c) księgi grobów na cmentarzu
    d) rejestru kart i aktów zgonów
    e) rejestru miejsc rezerwowych i miejsc wolnych na cmentarzu

 • pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu,
 • bieżące utrzymanie czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza,
 • pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.),
 • usuwanie aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze,
 • odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym,

Dodatkowo na zlecenie klientów indywidualnych oferujemy usługi remontowo-naprawcze (podnoszenie pomników, układanie i poprawianie kostki brukowej itp.) oraz usługi konserwacyjno-porządkowe (mycie i czyszczenie grobów itp.)

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Matuszczyk
tel. 58 674-01-85
tel. kom. 697-961-501
e-mail: zck@abruko.pl

NIERUCHOMOŚCI

 

Osoba odpowiedzialna: 

Przemysław Pawlina 
tel. 58 674-11-41, tel. kom. 601-219-475

e-mail: przemyslaw.pawlina@abruko.pl

 

Administrujemy 70 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 2 478,57 m².

 

Wieża Ratusza Miejskiego we Władysławowie

 • lokale użytkowe 
 • tarasy widokowe

SZCZEGÓŁY:  www.wieza.wladyslawowo.pl

 Kontakt

 

            ABRUKO Sp. z o.o.
            ul. Gdańska 78
            84-120 Władysławowo 
            e-mail: abruko@abruko.pl

 

            Zapraszamy 
            od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

            Biuro Obsługi Klienta 
            czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:15 

            SEKRETARIAT 
            tel. 58 674-11-41

            fax. 58 674-00-64

            USŁUGI  KOMUNALNE 
            tel. 58 674-01-85

          GODZINY OTWARCIA PSZOK

 

 

W OKRESIE KWIECIEŃ -PAŹDZIERNIK
  PONIEDZIALEK 7-15
  WTOREK 7-16
  ŚRODA 7-18
  CZWARTEK 7-16
  PIĄTEK 7-16
  SOBOTA 9-13

 

W OKRESIE LISTOPAD - MARZEC
  PONIEDZIALEK 7-15
  WTOREK 7-16
  ŚRODA 7-16
  CZWARTEK 7-16
  PIĄTEK 7-16
  SOBOTA 9-13

 Klauzula informacyjna  

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: abruko@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane. 

 

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy Państwa, że: 

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Abruko Plus Sp. z o.o., adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo nr telefonu: 58 674 11 41, e-mail: plus@abruko.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Nowak, nr telefonu: 721-555-555, e-mail: iod@ochronadanych.it

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora. 

IV. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

V. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.