Regulamin

REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Władysławowie

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.

§ 2

1. PSZOK prowadzony jest przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 78,  84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000405152.

tel. 58 674 11 85, 58 674 11 41.

2.  PSZOK czynny jest w okresie:

 

a) listopad – marzec:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-16

3

Środa

7-16

4

Czwartek

7-16

5

Piątek

7-16

6

Sobota

9-13

 

b) kwiecień - październik:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-16

3

Środa

7-18

4

Czwartek

7-16

5

Piątek

7-16

6

Sobota

9-13

 

3.  PSZOK nie przyjmuje odpadów w dni ustawowo wolne od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4.  W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane. Wstrzymanie zostanie ogłoszone co najmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem. Informacja o wstrzymaniu zostanie ogłoszona na stronie www.abruko.pl oraz zostanie umieszczona w miejscu widocznym w PSZOK.

§ 3

 

 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne czyli odpady związane
  z nieprzemysłową działalnością człowieka pochodzące z nieruchomości   zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Władysławowo.
 2. Podstawą przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy Władysławowo jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Władysławowo, potwierdzenia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ksero deklaracji lub harmonogram opłat) lub ewidencja punktów wywozowych otrzymana z Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
 3. Osoby/ firmy świadczące usługi transportu dla właściciela nieruchomości muszą przekazać upoważnienie uprawniające do przekazania odpadu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

1.PSZOK przyjmuje bezpłatnie dostarczone n/w odpady selektywnie zebrane
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Władysławowo:

 

Lp

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1

Opakowania z papieru i tektury

150101

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

( styropian opakowaniowy)

150102

3

Opakowania wielomateriałowe

1501 05

4

Zmieszane odpady  opakowaniowe

150106

5

Opakowania ze szkła

15 01 07

6

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

 

15 01 10*

7

Zużyte opony ***

16 01 03

8

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

remontów w ilości 0,5 Mg/ rocznie**** 

17 01 01

9

Gruz ceglany w ilości 0,5 Mg/ rocznie  ****

17 01 02

10

Odpady innych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia ilości  0,5  Mg / rocznie****

17 01 03

11

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż 17 01 06 w ilości 0,5  Mg rocznie****

17 01 07

12

 

Papier i tektura

20 01 01

13

Szkło wyłącznie niezbrojone szyby drzwiowe, okienne itp.  z wyłączeniem szyb od pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych.

 

20 01 02

14

Urządzenia zawierające freony

20 01 23*

15

Farby tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200127

16

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 28

17

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33

18

Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33

20 01 34

 19

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki*

20 01 35

  20

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35*

20 01 36

21

Tworzywa sztuczne

20 01 39

22

Odpady inne  niewymienione frakcje  (popiół i żużel pochodzących z gospodarstw domowych.

20 01 99

23

Odpady ulegające biodegradacji w ilości do 250 kg/rok

20 02 01

24

Odpady wielkogabarytowe w ilości do 250kg rocznie/nieruchomość lub lokal**

20 03 07

25

Leki i chemikalia

20 01 31

26

Odpady tekstylne

20 01 11

27

Odpady niebezpieczne ( farby tusze)

20 01 27

28

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

 

 

* )  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany,

**) Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK nie mogą zawierać innych odpadów,

***) zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie z wyłączeniem opon ciągnikowych, ciężarowych oraz maszyn i urządzeń,

****) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu, remontów budynków nie mogą zawierać styropianu, wełny mineralnej, czy  substancji niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), eternitu, papy i azbestu.

 

2. PSZOK  przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektoniczne.

§ 5

Obsługa PSZOK zobowiązana jest do weryfikacji dostarczonych odpadów
z uwzględnieniem:

 1. uprawnień osoby do korzystania z PSZOK,
 2. zgodności dostarczanych odpadów zgodnie z § 4 Regulaminu,

§ 6

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. odpadów zebranych nieselektywnie,
 2. odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
 3. odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan nie nadają się do kompostowania,
 4. odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki remontów obiektów, czyszczeniu zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania czy konserwacji zieleni lub napraw,
 5. odpadów zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione
  w Regulaminie,
 6. odpadów komunalnych wskazujących na pochodzenie inne niż odpady powstające w gospodarstwach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zwłaszcza
  w dużych ilościach,
 7. zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 7

1. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony.

 2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieka osoby dorosłej.

 4. Na terenie składowania odpadów obowiązuje całkowity zakaz palenia.

  5. Załadunek i rozładunek  odpadów przywożonych do PSZOK odbywa się na  koszt osoby korzystającej z PSZOK.

  § 8

Regulamin obowiązuje od 03.04.2017 r.