PSZOK

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY!

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy PSZOK w okresie kwiecień - październik:

Poniedziałek   7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 17:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00

 

Godziny pracy PSZOK w okresie listopad - marzec:

Poniedziałek  7:00 - 15:00

Wtorek          7:00 - 15:00

Środa            7:00 - 15:00

Czwartek       7:00 - 15:00

Piątek            7:00 - 15:00

Sobota          9:00 - 13:00

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WE WŁADYSŁAWOWIE

 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Gdańskiej 78, 84-120 Władysławowo.

2. PSZOK czynny jest w okresie:

  1. listopad – marzec:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-15

3

Środa

7-15

4

Czwartek

7-15

5

Piątek

7-15

6

Sobota

9-13

  1. kwiecień - październik:

Lp.

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

1

Poniedziałek

7-15

2

Wtorek

7-15

3

Środa

7-17

4

Czwartek

7-15

5

Piątek

7-15

6

Sobota

9-13

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów w dni ustawowo wolne od pracy.

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo   wstrzymane. Wstrzymanie zostanie ogłoszone co  najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.  Informacja o wstrzymaniu zostanie ogłoszona na stronie bip.wladyslawowo.pl oraz zostanie umieszczona w miejscu widocznym w PSZOK.

5.PSZOK przyjmuje wyłącznie segregowane odpady komunalne czyli odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka pochodzące z nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Władysławowo.

6. Podstawą przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy Władysławowo jest złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok.
7. Osoby świadczące usługi transportu dla właściciela nieruchomości muszą przekazać upoważnienie uprawniające do przekazania odpadu.
8. PSZOK przyjmuje bezpłatnie dostarczone odpady selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Władysławowo:
9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z kategorią odpadów wynikającą z poniższej tabeli.

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1

Opakowania z papieru i tektury

1501 01

2

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 0106

3

Opakowania ze szkła

15 01 07

4

Zużyte opony w ilości 4 szt. ***

16 01 03

5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

w ilości 350 kg rocznie**** 

17 01 01

6

Inne nie wymienione odpady rozbiórkowe

17 01 82

7

Szkło

17 02 02

8

Materiały izolacyjne (dotyczy styropianu opakowaniowego )

17 06 04

9

Papier i tektura

20 01 01

10

 

Szkło wyłącznie niezbrojone szyby drzwiowe, okienne itp.  z wyłączeniem szyb od pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych.

20 01 02

11

Urządzenia zawierające freony

 20 01 23*

12

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27( 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające odpady niebezpieczne)

20 01 28

13

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33

14

Przeterminowane leki cytoksyczne i cytostatyczne

20 01 31

15

Przeterminowane leki inne iniż wymienione w 20 01 29

20 01 32

16

Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33

20 01 34

17

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki*

20 01 35

18

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35*

20 01 36

19

Tworzywa sztuczne

20 01 39

20

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 80

21

Odpady inne  niewymienione frakcje  (popiół i żużel pochodzących z gospodarstw domowych zbierane w sposób selektywny,  odpady

wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),

20 01 99

22

Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie, nieprzetworzone odpady warzyw i owoców) w ilości do  250 kg rocznie/nieruchomość lub lokal

20 02 01

23

Odpady wielkogabarytowe w ilości do  250 kg rocznie / nieruchomość

lub lokal**

20 03 07

* ) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany,

**) Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK nie mogą zawierać innych odpadów,

***)  Zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie z wyłączeniem opon ciągnikowych, ciężarowych oraz maszyn i urządzeń,

****) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu, remontów  budynków nie mogą zawierać styropianu, wełny mineralnej, czy  substancji niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), eternitu, papy i azbestu, płyt gipsowych)

10. PSZOK  przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych z nieruchomości zamieszkanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej.

11. Obsługa PSZOK zobowiązana jest do weryfikacji dostarczonych odpadów z uwzględnieniem uprawnień osoby do korzystania z PSZOK i zgodności dostarczanych odpadów zgodnie z tabelą w ust. 9.
12. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

   a) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

   b) odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan nie nadają się do kompostowania,

   c) odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie budowy,  rozbiórki remontów i obiektów, czyszczeniu zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania czy konserwacji zieleni lub napraw itp.,

   d) zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w regulaminie,

   e) odpadów wskazujących na pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej,

   f) zmieszanych odpadów komunalnych.

13. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK.
15. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieka osoby dorosłej.
16. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia.
17. Załadunek i rozładunek odpadów przywożonych do PSZOK odbywa się na koszt osoby korzystającej z PSZOK.

 

Regulamin obowiązuje od 17.01.2022 r.