Regulamin i zalecenia dla kąpielisk

REGULAMIN KĄPIELISKA STRZEŻONEGO

 1. Kąpieliskiem zarządza ABRUKO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
 2. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem „RATOWNIK”.
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 5. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem stref wydzielonych dla ratowników.
 6. Kąpielisko jest czynne codziennie w godzinach 9:00 -17:00.
 7. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są, ściśle stosować się do poleceń służby  ratowniczej.
 8. Sygnały flagowe obowiązujące na terenie kąpieliska:

              1) flaga biała – kąpiel dozwolona w ramach regulaminu i granic kąpieliska,

              2) flaga czerwona – zakaz kąpieli, służba ratownicza pełni dyżur,

              3) brak flagi – kąpielisko niestrzeżone, brak służby ratowniczej.

              Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

              - temperatura wody wynosi poniżej 14° C,

              - widoczność jest ograniczona do 50 m,

              - szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta,

              - występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami,

              - występują silne prądy wsteczne,

              - trwa akcja ratownicza,

              - występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody,

              - występują silne wyładowania atmosferyczne.

 1. Oznaczenie stref dla osób umiejących i nieumiejących pływać:

            a) boje czerwone (głębokość wody do 120 cm)- strefa dla osób nieumiejących pływać,

            b) boje żółte (głębokość wody do 4 m)- strefa dla osób umiejących pływać,

            c) boje białe - (głębokość wody do 40 cm)- brodzik dla dzieci.

 1. Osoby przebywające na obszarze kąpieliska obowiązane są do zachowania należytej staranności w ochronie życia i zdrowia własnego oraz innych osób.
 2. Osoby przebywające na obszarze kąpieliska obowiązane są do bezzwłocznego informowania służby ratowniczej o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz  innych  zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób na kąpielisku.
 3. Osoba pływająca, kąpiąca się na wyznaczonym obszarze wodnym jest obowiązana do zapoznania się z informacjami   zawartymi w regulaminie kąpieliska.
 4. Osobom znajdującym się na kąpielisku, zabrania się:
 1. wstępu na teren kąpieliska po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych substancji działających  w podobny sposób,
 2. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi na plaży, a także palenia wyrobów tytoniowych, środków odurzających lub innych  substancji działających w podobny sposób na terenie kąpieliska,
 3.  przekraczania granic strefy wyznaczonej dla osób pływających,
 4. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej,
 5. niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska,
 6. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu kąpieliska,
 7. zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób.
 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska. Zakaz ten nie dotyczy psów asystujących.
 2. Zarządzający kąpieliskiem lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się  ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego lub innych substancji działających w podobny sposób.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z  terenu kąpieliska, niezależnie  od ewentualnego skierowania na drogę postępowania sądowego
 4. Osoby niszczące lub uszkadzające urządzenia kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 5. Sposób powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi:

             1) WOPR                             tel. 601 100 100,

             2) Pogotowie ratunkowe      tel. 999 / 112,

             3) Straż pożarna                   tel. 998 / 112,

             4) Policja                             tel. 997 / 112,

             5) Straż Miejska                  tel. 58 674 54 90.

 1. Skargi i wnioski należy składać Kierownikowi Kąpieliska lub Organizatorowi Kąpielisk:

             ABRUKO PLUS Sp. z o.o.

             ul. Gdańska 78,  84-120 Władysławowo, tel. 58 674-11-41, fax 58 674 00 64.

                                                                                                                                               Kierownik Kąpieliska     

                                                                            

        Podstawa prawna:

        1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

        2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.